Medarbeiderutvikling

Vinn talentkrigen med god medarbeiderutvikling.


Det å rekruttere, følge opp, utvikle og beholde talentfulle medarbeidere er ofte helt avgjørende faktorer for om organisasjoner blir suksessfulle eller ikke. Vi bistår våre oppdragsgivere med å løse konkrete problemstillinger knyttet til kompetanse- og medarbeiderutvikling. I andre tilfeller gjennomfører vi utviklings- eller implementeringstiltak fra A til Å.


Typiske utfordringer hvor vi bistår:

 • Organisasjonen evner ikke å tiltrekke seg de «rette» folkene med «den riktige kompetansen»
 • Organisasjonen evner ikke å utnytte den enkeltes kompetanse på en optimal måte
 • Lederne er ikke flinke nok til å videreutvikle talentfulle medarbeidere og tilrettelegge for relevant progressiv kompetanseheving
 • Organisasjonen mangler prosesser for medarbeiderutvikling, kompetansestyring og karriereutvikling
 • Dyktige medarbeidere slutter og det er generell høy «gjennomtrekk» i organisasjonen
 • Det er ødeleggende uoverensstemmelser eller konflikter mellom to eller flere medarbeidere


Vi kan bistå med å:

 • Gjennomføre behovsanalyse og sette opp kravspesifikasjon i forkant av en rekrutteringsprosess, slik at man sikter mot kandidater som har rett kompetanse og som kan tilføre merverdi til organisasjonen
 • Gjennomføre hele rekrutteringsprosessen eller bistå i selve seleksjonsprosessen. Vi besitter høy psykologfaglig kompetanse og lang erfaring med å vurdere kandidater med hensyn til kritisk kompetanse, personlighet og generelt evnenivå
 • Utarbeide og implementere retningslinjer for kompetansestyring og karriereutvikling for den enkelte i organisasjonen. Vi kan bidra med å definere ansvarsområder og målkrav til den enkelte ansatte eller grupper av ansatte, og være en rådgiver til personalledere for hvordan han eller hun skal kommunisere med de ansatte på en motiverende og strategisk måte
 • Utarbeide og implementere systemer for medarbeiderutvikling. Våre rådgivere har selv lang fartstid som personalledere og vet at den jevnlige oppfølgingen, i tillegg til strukturerte medarbeidersamtaler, kan være avgjørende for å sikre riktig kompetanseutvikling
 • Være en rådgiver eller sparringspartner for ledere med eller uten personallederansvar i forhold til konkrete personalmessige utfordringer
 • Håndtere konflikter på arbeidsplassen


Vi bestreber alltid:                                                                             

 • Eierskap hos ledelsen
 • Forankring i overordnede mål, visjoner og rammer
 • Tiltak med grunnlag i faktabaserte analyser


   Konktakt oss: