Sammen for en bedre hverdag

Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter har unike behov og utfordringer fordi samspillet mellom ansatte, ledelse og organisering beror på sammensatte faktorer.

Vi arbeider helhetlig og tverrfaglig med helse og arbeidsliv, og tilbyr en komplett bedriftshelsetjeneste i tillegg til organisasjons- og lederrådgivning. Vi har kunnskapen og kompetansen til å skreddersy løsninger som reduserer sykefravær og styrker samspillet i din organisasjon.

Last ned vår tjenesteguide her: Sammen for en bedre arbeidshverdag

Egen bedriftsrådgiver

Virksomheten din vil få tildelt en egen bedriftsrådgiver som vil følge opp alle dine henvendelser og sørge for at du får det du trenger for å komme videre i ditt HMS-arbeid.

Tverrfaglig fokus

Din bedriftsrådgiver vil sørge for å koordinere vår bistand og fordele oppdrag etter din bedrifts ønsker og kompetansebehov. Du får tilgang et tverrfaglig team av:

 • Organisasjonspsykologer
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Legespesialister
 • Yrkeshygienikere
 • Audiografer

Vi bistår med alt innen HMS-revisjoner, risiko- og arbeidsmiljøkartlegginger, dialogmøter, vernerunder og helsekontroller i tillegg til kurs og veiledning. Se oversikt over hva vi kan tilby her.  

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Ordningen med godkjenning av bedriftshelsetjenester ble innført 1.1.2010 (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 13.).

Som godkjent bedriftshelsetjeneste har vi blitt kvalitetsvurdert av Arbeidstilsynet og funnet å ha helhetlig kompetanse på arbeidsmiljø.

Som bedriftshelsetjeneste kontrolleres vi fortløpende slik at vi hele tiden kan yte den bistanden virksomhetene trenger, og med god kvalitet.

Kontrakt og samarbeidsavtale

Alle våre avtaler inngås med tre måneders gjensidig oppsigelse.

En samarbeidsavtale inngås hvert år og fornyes fortløpende i samarbeid med din bedrift. Avtalen skal bidra til å dekke de behovene dere har, både med tanke på kvalitet, kompetanse og innhold.

Ved inngåelse av årlig samarbeidsavtale tar vi utgangspunkt i de behov og planer virksomheten har for inneværende år, samt kravene til bruk av bedriftshelsetjenesten som er definert i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Kap 13 (Bedriftshelsetjeneste), § 13-2 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og § 13-3 Planer, årsrapporter og meldinger.

Organisasjonsrådgivning og annen bistand

Stadig flere bedrifter velger å benytte seg av rådgivere, kursholdere og private helseavtaler for å ivareta og utvikle organisasjonen som arbeidsplass.

Vi bistår med:

Hvem er våre kunder?

Vi bistår kunder i en rekke ulike sektorer og bransjer:

 • Media,-/- journalistikk/- reklame
 • Skole og undervisning
 • Offentlig administrasjon og forvaltning
 • Finans
 • Barnehagesektoren
 • Service,- og tjenesteytende næring
 • Teknologi,-  og ingeniørbedrifter
 • Helse og velferdstjenester
 • Politi og vakttjenester
 • Industri og produksjonsbedrifter

Vi formidler gjerne referanser på forespørsel.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Bedre mestring – bedre helse

Gode prestasjoner starter med positive mestringsopplevelser, trygge omgivelser og sunn helse.

Coperios visjon er å hjelpe mennesker til bedre mestring, både i jobb og privat.

Vi er Trøndelags største senter for bedriftshelse, psykologtjenester og rehabilitering. I over ti år med tverrfaglig arbeid og forskning, har vi bidratt til å utvikle fagkunnskap og kompetanse innenfor ledelse, arbeidsliv og psykisk helse.

Har du spørsmål eller ønsker å bli mer kjent med oss? Kontakt oss for et uforpliktende møte via skjema under, eller ring oss på tlf: 73 92 92 30

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Helsekontroller for ansatte

Helsekontroller skal avdekke og forebygge helserisiko som følge av arbeidssituasjonen din. Hvem som skal og bør ha helsekontroller vurderes utfra eksponeringsgrad og sertifiseringskriterier i enkelte bransjer. Grovt sett kan helsekontroller kan deles inn i to hovedgrupper: De lovpålagte og de anbefalte.

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåkning (se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning).

De lovpålagte helsekontrollene

Ifølge arbeidsmiljøloven er det en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver å påse at det gjennomføres undersøkelser av arbeidstakernes helse. Dersom de ansatte er særlig utsatt for:

 • farlige kjemikalier
 • støv med asbestfiber
 • biologiske faktorer
 • støy
 • mekaniske vibrasjoner
 • ioniserende stråling, kunstig optisk stråling
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid

Arbeidstakere har også rett på helse,- og eller synsundersøkelse dersom de jobber turnus med nattarbeid eller jobber mye foran PC-skjerm.

De faglig anbefalte helsekontrollene

De faglig anbefalte helsekontrollene beror på den enkelte ansattes arbeidssituasjon og risikoforhold som ofte vil avdekkes i løpet av en vernerunde. Coperio Bedriftshelse bistår gjerne med rådgivning og risikokartlegging i forbindelse med vernerunde.

Moderne laboratorium og egne arbeidsmedisinere

Coperio Bedriftshelse tilbyr helsekontroller i egne laboratorium med topp moderne utstyr. Med egen helsesekretær og egne arbeidsmedisinere kan vi tilby helsekontroller uten ventetid, og tilpasse alle undersøkelser etter ditt behov. Vi kan blant annet bistå med:

 • hørselsundersøkelser
 • lungekapasitet og oksygenopptak
 • blodtrykk
 • blodprøver
 • vaksinasjon

Vi tilbyr også synsundersøkelser i samarbeid med optiker.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Hva betyr ny IA-avtale for deg?

Hva betyr den nye IA-avtalen for deg?

For eksisterende IA-bedrifter, og alle andre bedrifter, betyr den nye IA-avtalen mindre papirarbeid i forhold til sykefraværsoppfølgingen. Det er ikke lengre et krav at bedriftshelsetjenesten og sykemelder innkalles til dialogmøte 1. Kun ved 100 sykemelding er dette  et krav . (Fra 1.7.2014) Og sanksjonene droppes.

I delmål 2 er det nå større vekt på de i unge som faller utenfor arbeidslivet. De trenger vi!

For IA-bedrifter fortsetter de godene de har hatt til nå, som f.eks. egen kontaktperson i NAV, som kan bistå i forhold til HMS-arbeidet.

Best practice:

Et godt eksempel på hvordan IA-kontakten kan brukes er fra Engrospartner i Lillestrøm. http://www.idebanken.org/inspirasjon/ville-skrote-ia-avtalen-men-fikk-ia-suksess

De slet med høyt sykefravær, og ønsket å endre dette. De flyttet ansvaret for sykefravær fra personalsjef ned til nærmeste leder, og personalsjefen fungerte i stedet som coach .  Ved å involvere tillitsvalgte, IA-kontakt og gi lederopplæring har de greid å redusere fraværet fra 11, 2 til 5,4 prosent over to år. Og dette er det nye fokuset for IA-avtalen. Mer fokus på forebygging i kraft av økt kunnskap hos ledere.

Som IA-bedrift får man muligheten til å delta gratis på mange kurs i f.eks. dialogmøte 1 eller samtalemetodikk. Bruk det!

Bør bedriften bli en IA-bedrift?

Ja, om man ønsker å bli bedre på HMS er dette en glimrende mulighet. IA-kontakten kan bistå i utarbeidingen av gode rutiner både for sykefravær og med tips til tilrettelegging.

Det gir riktignok noe merarbeid, som å forplikte seg til å ta inn personer i praksis. Men dette er ikke nødvendigvis bare mennesker med redusert arbeidsevne. Noen har av ulike årsaker falt ut av arbeidslivet, og trenger bare en åpen dør inn igjen. Kanskje er nyere arbeidserfaring på CV’n det som skal til for å komme videre? Og man står fritt til å avgjøre hvor mange man ønsker å ta i mot hvert år, eller ønske seg relevant bakgrunn. Kanskje er det din nye medarbeider som kommer inn denne veien?

Vi kan alle trenge litt hjelp på et tidspunkt. Ved å bli IA-bedrift tar du en aktiv holdning til om det er plass til alle i arbeidslivet. Omdømmemessig skal man ikke se bort i fra at å være en IA-bedrift er gunstig.

I tillegg har du fordelene av å kunne få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for bruk av bedriftshelsetjenesten i arbeidet med tilbakeføring av sykemeldte personer eller forebyggende grep for de som står i fare for å bli sykemeld.  Eller til utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening innad i bedriften av sykemeldte.

Dette ER De nye IA-ENDRINGENE

1.      Forenklet sykefraværsregistrering

2.      Myndighetene får ansvar for å hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne (og det er et ønske at unge prioriteres særlig)

3.      Gradert sykemelding skal prioriteres

4.      Det opprettes et nytt forebyggings-  og tilretteleggingstilskudd

5.      Obligatorisk deltakelse fra   bedriftshelse-tjenesten ved dialogmøte 1 bortfaller

6.      Utredning av en ordning for AAP i egen virksomhet.