Endringsvegring blant ansatte?

Lederutopien

Den perfekte, innovative, endringsvillige organisasjonen finnes ikke og bra er det. Er organisasjonen din helt ukritisk til endringer som implementeres, betyr det en ting: dårlige ideer blir like raskt implementert som gode ideer.

Kunsten å skape endringsvilje

Ansattes motstand betyr at ledelsen har en viktig jobb å gjøre før endringene kan tre inn:

 1. Kommunikasjon og tydeliggjøring av hvorfor endringene må til.
 2. Prioritere støtteplaner og ressurser for å gjennomføre endringene.
 3. Involvere de ansatte i endringsprosessen.

10 tegn på at organisasjonsendringene ikke fungerer

Du trenger ikke lete lenge for å finne signaler i organisasjonen på at endringsprosessen er på ville veier:

 1. De ansatte motarbeider endringene og tar ikke til seg nye oppgaver
 2. Korridorsnakk og negativ stemning blant ansatte
 3. Høyt sykefravær
 4. Høy turnover: Mange slutter
 5. Lav ansattetrivsel på medarbeiderundersøkelser
 6. Bedriften mister kunder
 7. Tjenester og kvalitet på produkter svekkes
 8. Uforutsette hindringer dukker stadig opp
 9. Produktiviteten går ned
 10. Målet er utydelig, alle drar i hver sin retning.

Lær hvordan du fanger opp endringsvegring, kartlegger ukjente risikofaktorer og ivaretar et positivt arbeidsmiljø under omstillingsprosessen. Meld deg på dagskurs om endringsledelse og omstillinger 3. februar her.

 

Fem myter om HMS-arbeid

#1 HMS tar mye tid

Det eneste du kan være sikker på som leder eller verneombud er at arbeid med helse, miljø og sikkerhet kommer til å kreve noe av tiden din. Men du kan påvirke når og hvordan. Med god kunnskap om hvordan du best kan tilrettelegge og avdekke risikofaktorer på tidlig stadium kan du forebygge og unngå at negative forhold eskalerer og stjeler mer tid enn nødvendig.

Tiden du bruker på å forebygge årsakene til sykefravær har innvirkning på tiden du må bruke på oppfølging av sykefravær. Regnestykket er enkelt: Tidlig investering i god HMS nå = kostnader spart på redusert sykefravær senere.

#2 HMS koster penger

På kort sikt koster alt fravær fra normalproduksjon penger, men noen fravær er dyrere enn andre. Å legge grunnlaget for godt HMS-arbeid er en investering i arbeidsmiljøet som også vil synes positivt på bunnlinja. Sykefravær er kostbart for bedriften og kostbart for den ansatte. Langvarig sykefravær gjør det ofte vanskeligere for den ansatte å komme tilbake til arbeid igjen. For bedriften betyr det tap av arbeidskraft og kostnader i forbindelse med opplæring og rekruttering. Ingen tjener på sykefravær.

Forskere har lenge dokumentert at forutsetningen for produktivitet er et sundt og godt arbeidsmiljø med positiv kollegakultur, nærvær og anerkjennelse fra ledelsen, trygge arbeidsrammer, godt klima og god ergonomi. Summen av dette er arbeidsglede og engasjement for å yte bedre. Godt HMS-arbeid bidrar med andre ord til større produksjonseffektivitet fordi de ansatte har det bedre. 

#3 HMS trengs kun på papiret

Det er sant at det er obligatorisk for verneombud å gjennomføre et 40-timers HMS-kurs og at internkontrollforskriften krever at du har et HMS-system på plass, men god HMS er ikke bare en formalitet.  Å kjenne til hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker og arbeidsgiver dreier seg om hvordan du skal håndtere alt fra pauseavløsning, inneklima og konflikter mellom kollegaer til organisasjonsendringer, belastningsskader og vernerunder. HMS-arbeid skjer parallelt og kontinuerlig med normalproduksjonen.

Det handler om deg og dine kollegaers trygghet, helse og trivsel – kort og godt. Praktisk og faktisk.  

#4 Vi har ingen problemer hos oss

Så bra! Grunnopplæring i HMS er likevel en nødvendig investering i morgendagens arbeidsmiljø. Gjennom aktivt HMS-arbeid kan du forebygge negative forhold og ivareta og styrke de gode faktorene i arbeidsmiljøet ditt.

Ved å arbeide strategisk forebyggende med psykososiale, organisatoriske og fysiske forhold i din bedrift, vil du være bedre rustet til å møte konflikter og sykefravær blant medarbeidere.

#5 Vi er en så liten bedrift, vi trenger ikke tenke på HMS

Kravet om systematisk HMS-arbeid er det samme for alle bedrifter uansett størrelse, og er du leder med personalansvar i en liten bedrift, har du fortsatt krav om å ha et HMS-system for internkontroll. Leder og ansatte i bedrifter med færre en ti ansatte kan i midlertid inngå en avtale om en annen ordning enn verneombud, dersom det er hensiktsmessig og partene er enige.  FAFO har kommet med klare anbefalinger om at kravet til HMS-opplæring og etablering verneombud skal skjerpes – også hos de minste bedriftene.

 

 

 

Barnehageløftet

Mange barn, for få ansatte, høyt lydnivå, dårlig luft, lite mulighet til å trekke seg unna for en pause og fysiske belastningsskader pekes på som de fremste årsakene til sykefravær.

Arbeidsforskningsinstituttets rapport «Arbeidsmiljøet i barnehagen» fra 2008, peker videre på to faktorer som særlig helsefremmende; kollegiale relasjoner og arbeid med barnet selv.

Aktivitetsnivået og spontaniteten i arbeidet med barn bidro til spennende og meningsfylt arbeid på den ene siden. På den andre siden kunne det by på en intensitet i arbeidet som fører med seg opplevelse av «slitenhet».

Av andre faktorer som pekte seg ut negativt var fysisk arbeidsmiljø, status, lønn, faglig oppfølging og utvikling. Det var ofte lite rom for åpenhet rundt opplevelsen av å være sliten og refleksjon rundt egen praksis. Det ga lite mulighet for å forbedre rutiner og gjennomføre endringer i arbeidshverdagen som lettet og reduserte intensitetsnivået.

Les rapporten «Arbeidsmiljøet i barnehagen» her.

Barn klarer mer enn vi tror

I en travel hverdag kan man raskt glemme barnas egen mestringsevne. De voksne inntar ofte en hjelperrolle i større grad enn en veilederrolle. Økt selvstendighet bidrar også til redusert slitasje for de ansatte.

Mange barnehager har begynt å se på ergonomi på en ny måte. Kombinasjonen av ergonomi og pedagogikk har resultert i færre muskel- og skjelettplager og mer selvhjulpne barn.

Bli med på et kompetanseløft!

Barnehageløftet er et kompetanseløft som fokuserer på hvordan ansatte og ledere med enkle grep kan gjøre barnehagen til en mer helsefremmende arbeidsplass. Kursmodulene kan kombineres og skreddersys etter behov og kompetansenivå. Det er ikke nødvendig å tegne bedriftshelseavtale med oss for å bestille kurset.  Kursmodulene tar for seg utvalgte kjerneområder:

 • Hvordan kan du unngå de tunge løftene? Arbeidsstillinger og organisering av dagen og bruk av ergonomiske hjelpemiddel.
 • Tilbakemeldingskultur: Hvordan kommuniserer dere?
 • Risikokartlegging: Ergonomi og pedagogikk i hverdagen.

Fokusområder som Coperio jobber særlig med

Coperio Bedriftshelse har lang erfaring med både offentlig og privat barnehagesektor. Fokusområder i Coperios tilnærming er:

 • Størrelsen på barnegruppene i ulike aktiviteter gjennom dagen
 • Bruk av ergonomiske hjelpemiddel
 • Barnas egen mestringsevne
 • Psykososialt arbeidsmiljø: Kommunikasjon, tilbakemeldingskultur og samspill i personalgruppa
 • Kompetanseløft for verneombud: Få din egen ergonom på jobb

Vi bistår med:

Be om et uforpliktende møte om hvordan vi best kan bistå din barnehage:

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

 

 

Vi ruster ledelsen for framtida

Alle våre lederrådgivere er psykologer og selv utøvende ledere med omfattende erfaring i å yte lederveiledning og utvikle lederutviklingsprogrammer innen både privat og offentlig sektor.

Vi skal øke merverdi og effektivitet

Vi jobber etter et grunnleggende prinsipp:

At vår bistand skal medføre merverdi og økt effektivitet for virksomheten som helhet.

All bistand vil derfor starte med en innledende vurdering av virksomhetens mål og hvilken utviklingskurve man derigjennom ønsker å sette for virksomhetens ledere.

Utvalgte kurstema

 • 360/180 graders evaluering
 • Arbeidsglede
 • Endringsledelse
 • Feedback og tilbakemeldingskultur
 • Konflikthåndtering
 • Mental trening
 • Selvledelse
 • Styringsrett

Referansekunder

Coperio Ledelses rådgivere har bl.a. gjennomført lederveiledning og lederutviklingsprogrammer for følgende virksomheter:

• Aker Solutions • Sintef • Fokus Bank • NRK • Veidekke • ISS • Q-Free • NAV • Skatteetaten • Leksvik kommune • Stjørdal kommune • Orkdal kommune

Vi formidler gjerne kontaktinformasjon ved forespørsel om konkrete casebeskrivelser og referanser.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

KURS | workshops | foredrag | seminar | rådgivning | coaching | Bistand

 • Arbeidsglede: Motivasjon og engasjement på jobb
 • Ergonomi på arbeidsplassen
 • HMS-kurs for ledere og verneombud
 • Førstehjelpskurs
 • Stressmestring: På lag med stresset
 • Psykiske helseproblemer og konsekvenser for arbeidsplassen (lederkurs)

 

Har du spørsmål? Kontakt oss direkte på 73 92 92 30 eller via skjema under.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.