Internkontroll: Et lederverktøy

Internkontroll: Hva er det?

Internkontroll er en fellesbetegnelse for rutiner som bedriften må ha på plass for at man skal klare å etterleve regelverket i praksis. I internkontrollforskriften finner du kravene om systematisk oppfølging og kvalitetssikring av virksomhetens HMS-arbeid, samt hvilke bransjer som er pålagt internkontroll.

Systematisk internkontroll bidrar til å kvalitetssikre de enkelte tiltakene du iverksetter i din bedrift, og innebærer at du har mål for HMS-arbeidet, kartlegger farer og problemer i virksomheten, utarbeide plan for å redusere risikoforhold og etablere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser.

Hvem skal ha internkontroll?

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at HMS-lovgivningen blir oppfyllt. Det er ledelsen som har ansvar for at alle internkontrollkrav og HMS-krav følges opp, men også de ansatte skal delta aktivt i arbeidet med HMS.

Kravene til internkontroll varierer med hvilken bransje din virksomhet tilhører. Se hvilke forskrifter og krav som gjelder din bransje her!

Hva innebærer internkontroll?

Systematisk internkontroll består av HMS-mål, handlingsplaner, risikokartlegginger og rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser. Med denne grunnmuren på plass kan du til enhver tid følge opp, iverksette og kvalitetssikre tiltak underveis.

Internkontroller skal:

  • Kvalitetssikre arbeidsmiljøet og sikkerheten til de ansatte
  • Forebygge helseskader og miljøforstyrrelser fra produkter og tjenester
  • Verne mot forurensning
  • Sikre forsvarlig behandling av avfall

Bedre målstyring med internkontroll

I bedriftsøkonomiske termer snakker man ofte om analyser av interne forhold. En internkontroll er et ledd i dette analysearbeidet. Her får du oversikt over de interne rammebetingelsene de ansatte jobber i.

Som leder har du ansvar for både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det vil si at du skal følge opp arbeidsforholdene som dine ansatte jobber i som innebærer både inneklima, støy, ergonomi og sosiale forhold. Gjennom internkontrollen kartlegger du grunnlaget for strategiske valgene som gjøres internt i bedriften, enten det er organisatoriske, fysiske eller psykososiale endringer.

Er du usikker på hvordan du skal følge opp internkontrollforskriftene som gjelder for din bransje? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Jobber du i en kjemisk risikosone?

Vaskemidler – en sikkerhetsrisiko

Ingrid Petterson har lang fartstid som rådgiver for store og små bedrifter i Trøndelagsregionen og forteller at de fleste har kontroll på kjemikaliene.

–        Jeg opplever generelt at bedriftene er gode på kjemikaliehåndtering. Frisørene f.eks. har jo en god grunnutdanning innen kjemikaliebruk. Der jeg ser kunder sliter er i forhold til vann og avløp, hvor kravene er mer komplekse. Men heldigvis har vi dyktige yrkeshygienikere som kan bistand til å rettlede både i forhold til håndtering og risikokartlegge den jobben som gjøres, forteller hun.

–        Finnes det risikoprodukter som blir undervurdert?

–        Vaskemidler! Nå går flere og flere over til miljøvennlige vaskemidler, men det er likevel noe man ikke vil utsette unger i barnehager for, sier Petterson.

Alle som håndterer kjemikalier skal ha god tilgang på informasjon om produktet de eksponeres for og rutiner for førstehjelp dersom man kommer i direktekontakt.

Både privathusholdningen og arbeidsplassen er omfattet av kravene om sikkerhetsdatablader for vaskemidler. I databladene finner du klassifisering av produktet, oversikt over sammensetningen av stoffer og førstehjelpstiltak ved innånding, hudkontakt eller annen direktekontakt med vaskemidlet.

Notat-til-HMSKjemisk stress

Når kroppen utsettes for kjemiske risikofaktorer som forurensning eller giftstoffer kan det forandre cellene våre.

Danske forskere ved Københavns Universitetet har studert hvordan cellene påvirkes av ytre faktorer. Cellenes egenskaper er diktert av arvematerialet i kroppen vår; genene. Om genene er inaktive eller aktive avgjøres av arkitekturen i DNA-et vårt.

Phd.studenten Simmi Gehani oppdaget at man kan skru på inaktive gener ved å eksponere cellene for stressaktiverende stoffer. Dette kan påvirke genenes normale utvikling og føre til helseproblemer. Særlig hos gravide er risikoen høy for at fosterets celleutvikling kan påvirkes.

Er din arbeidsplass utsatt?

Du har krav på god informasjon, trygge rutiner og verneutstyr ved behov når du håndterer kjemikalier på jobb. Symptomer på eksponering for kjemiske faktorer trenger ikke kun å fremkomme ved direktekontakt. Også dårlig inneklima kan være resultat av kjemiske faktorer som støv, forurensning eller giftstoffer i bygningsmateriale.

Her følger en liste over helseplager forbundet med dårlig inneklima:

–        Luftveisplager

–        Slimhinneirritasjon

–        Hodepine

–        Tretthet/uopplagthet/konsentrasjonsvansker

–        Hudplager

Opplever du at inneklimaet eller arbeidsmiljøet ditt ikke er forsvarlig kan du rette dette til verneombud eller leder. Bedriftshelsetjenesten eller en yrkeshygieniker vil hjelpe dere til et bedre arbeidsmiljø.