Fem myter om HMS-arbeid

#1 HMS tar mye tid

Det eneste du kan være sikker på som leder eller verneombud er at arbeid med helse, miljø og sikkerhet kommer til å kreve noe av tiden din. Men du kan påvirke når og hvordan. Med god kunnskap om hvordan du best kan tilrettelegge og avdekke risikofaktorer på tidlig stadium kan du forebygge og unngå at negative forhold eskalerer og stjeler mer tid enn nødvendig.

Tiden du bruker på å forebygge årsakene til sykefravær har innvirkning på tiden du må bruke på oppfølging av sykefravær. Regnestykket er enkelt: Tidlig investering i god HMS nå = kostnader spart på redusert sykefravær senere.

#2 HMS koster penger

På kort sikt koster alt fravær fra normalproduksjon penger, men noen fravær er dyrere enn andre. Å legge grunnlaget for godt HMS-arbeid er en investering i arbeidsmiljøet som også vil synes positivt på bunnlinja. Sykefravær er kostbart for bedriften og kostbart for den ansatte. Langvarig sykefravær gjør det ofte vanskeligere for den ansatte å komme tilbake til arbeid igjen. For bedriften betyr det tap av arbeidskraft og kostnader i forbindelse med opplæring og rekruttering. Ingen tjener på sykefravær.

Forskere har lenge dokumentert at forutsetningen for produktivitet er et sundt og godt arbeidsmiljø med positiv kollegakultur, nærvær og anerkjennelse fra ledelsen, trygge arbeidsrammer, godt klima og god ergonomi. Summen av dette er arbeidsglede og engasjement for å yte bedre. Godt HMS-arbeid bidrar med andre ord til større produksjonseffektivitet fordi de ansatte har det bedre. 

#3 HMS trengs kun på papiret

Det er sant at det er obligatorisk for verneombud å gjennomføre et 40-timers HMS-kurs og at internkontrollforskriften krever at du har et HMS-system på plass, men god HMS er ikke bare en formalitet.  Å kjenne til hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker og arbeidsgiver dreier seg om hvordan du skal håndtere alt fra pauseavløsning, inneklima og konflikter mellom kollegaer til organisasjonsendringer, belastningsskader og vernerunder. HMS-arbeid skjer parallelt og kontinuerlig med normalproduksjonen.

Det handler om deg og dine kollegaers trygghet, helse og trivsel – kort og godt. Praktisk og faktisk.  

#4 Vi har ingen problemer hos oss

Så bra! Grunnopplæring i HMS er likevel en nødvendig investering i morgendagens arbeidsmiljø. Gjennom aktivt HMS-arbeid kan du forebygge negative forhold og ivareta og styrke de gode faktorene i arbeidsmiljøet ditt.

Ved å arbeide strategisk forebyggende med psykososiale, organisatoriske og fysiske forhold i din bedrift, vil du være bedre rustet til å møte konflikter og sykefravær blant medarbeidere.

#5 Vi er en så liten bedrift, vi trenger ikke tenke på HMS

Kravet om systematisk HMS-arbeid er det samme for alle bedrifter uansett størrelse, og er du leder med personalansvar i en liten bedrift, har du fortsatt krav om å ha et HMS-system for internkontroll. Leder og ansatte i bedrifter med færre en ti ansatte kan i midlertid inngå en avtale om en annen ordning enn verneombud, dersom det er hensiktsmessig og partene er enige.  FAFO har kommet med klare anbefalinger om at kravet til HMS-opplæring og etablering verneombud skal skjerpes – også hos de minste bedriftene.

 

 

 

Jobber du i en kjemisk risikosone?

Vaskemidler – en sikkerhetsrisiko

Ingrid Petterson har lang fartstid som rådgiver for store og små bedrifter i Trøndelagsregionen og forteller at de fleste har kontroll på kjemikaliene.

–        Jeg opplever generelt at bedriftene er gode på kjemikaliehåndtering. Frisørene f.eks. har jo en god grunnutdanning innen kjemikaliebruk. Der jeg ser kunder sliter er i forhold til vann og avløp, hvor kravene er mer komplekse. Men heldigvis har vi dyktige yrkeshygienikere som kan bistand til å rettlede både i forhold til håndtering og risikokartlegge den jobben som gjøres, forteller hun.

–        Finnes det risikoprodukter som blir undervurdert?

–        Vaskemidler! Nå går flere og flere over til miljøvennlige vaskemidler, men det er likevel noe man ikke vil utsette unger i barnehager for, sier Petterson.

Alle som håndterer kjemikalier skal ha god tilgang på informasjon om produktet de eksponeres for og rutiner for førstehjelp dersom man kommer i direktekontakt.

Både privathusholdningen og arbeidsplassen er omfattet av kravene om sikkerhetsdatablader for vaskemidler. I databladene finner du klassifisering av produktet, oversikt over sammensetningen av stoffer og førstehjelpstiltak ved innånding, hudkontakt eller annen direktekontakt med vaskemidlet.

Notat-til-HMSKjemisk stress

Når kroppen utsettes for kjemiske risikofaktorer som forurensning eller giftstoffer kan det forandre cellene våre.

Danske forskere ved Københavns Universitetet har studert hvordan cellene påvirkes av ytre faktorer. Cellenes egenskaper er diktert av arvematerialet i kroppen vår; genene. Om genene er inaktive eller aktive avgjøres av arkitekturen i DNA-et vårt.

Phd.studenten Simmi Gehani oppdaget at man kan skru på inaktive gener ved å eksponere cellene for stressaktiverende stoffer. Dette kan påvirke genenes normale utvikling og føre til helseproblemer. Særlig hos gravide er risikoen høy for at fosterets celleutvikling kan påvirkes.

Er din arbeidsplass utsatt?

Du har krav på god informasjon, trygge rutiner og verneutstyr ved behov når du håndterer kjemikalier på jobb. Symptomer på eksponering for kjemiske faktorer trenger ikke kun å fremkomme ved direktekontakt. Også dårlig inneklima kan være resultat av kjemiske faktorer som støv, forurensning eller giftstoffer i bygningsmateriale.

Her følger en liste over helseplager forbundet med dårlig inneklima:

–        Luftveisplager

–        Slimhinneirritasjon

–        Hodepine

–        Tretthet/uopplagthet/konsentrasjonsvansker

–        Hudplager

Opplever du at inneklimaet eller arbeidsmiljøet ditt ikke er forsvarlig kan du rette dette til verneombud eller leder. Bedriftshelsetjenesten eller en yrkeshygieniker vil hjelpe dere til et bedre arbeidsmiljø.

Kontorkuren

På kontoret er det ofte mye statisk og ensformig arbeid, og kontoransatte pådrar seg lett muskel- og skjelettplager.

Muskel- og skjelettplager er blant de fremste årsakene til sykefravær i Norge. Om lag 80 % av befolkningen har problemer med ryggen i løpet av livet. Til enhver tid har 15 – 20 % muskel- og skjelettplager som de mener kommer av jobbsituasjonen. Typiske problemer er musearm/tennisalbue, smerter i skulder, nakke, korsrygg og håndledd. I følge Arbeidstilsynet koster slike plager samfunnet mellom 40 – 50 milliarder kroner i året.

Les om «Den store folkeplagen» på Arbeidstilsynets sider.  

Årsakene til muskel- og skjelettplager kan være mange og sammensatte; arbeidsstilling og arbeidsmiljø kan sammen gi utslag som muskelspenninger. Stress kan både komme av arbeidsomfang og psykososiale forhold. Vi jobber med årsakene, ikke bare med symptomene.

Fokusområder som Coperio jobber særlig med

 • ergonomisk veiledning og kurs
 • treningsveiledning for ansattegrupper
 • arbeidsplassvurdering
 • energipauser og øvelser
 • stressmestring

Vi tilbyr:

 • Risikokartlegging og arbeidsplassvurdering
 • Ergonomisk veiledning og kurs
 • HMS-kurs for ledere og verneombud
 • Ledergruppeveiledning
 • Kurs/workshops for personalgruppa

 

Arbeidsmiljøet påvirker bedriftsresultatet. En god kartlegging gir deg kunnskapen du trenger for å forbedre arbeidsmiljøet effektivt.

Gjennom vår medarbeiderundersøkelse vil du få tilgang til statistikker fra både din egen bedrift og andre anonymiserte bedrifter. På denne måten kan du se hvordan dine ansatte har det i forhold til gjennomsnittet i din bransje.

QPS Nordic – utviklet for det nordiske arbeidslivet

Vi benytter QPS Nordic, et brukervennlig spørreskjema tilpasset nordiske arbeidsmiljøforhold. QPS Nordic og utarbeidet og anbefalt av de nordiske arbeidsmiljøinstituttene, med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Fordelene med QPS Nordic er mange:

 • Spørreskjemaene er nettbaserte og svært brukervennlige.
 • Faktorer på både individuelt nivå, gruppenivå og organisatorisk nivå blir målt.
 • Fordi QPS Nordig er under kontinuerlig utvikling vil aspekter i arbeidslivet som er i rask endring dekkes.
 • Gode svarkategorier som ikke er emosjonelt positivt eller negativt ladede er vektlagt i spørreskjemaene.
 • Statusanalyse av organisasjonen/bedriften vil sees i lys av nasjonalt datamateriale, representativt med Statens Sentralbyrås bransjeinndeling. Dette gir deg mulighet til å vurdere arbeidsmiljøet i din bedrift i forhold til konkurrerende bedrifter, noe som gir gode fordeler i rekrutteringsprosesser i tillegg til strategisk arbeid med HMS og arbeidsmiljø.

Hvorfor skal man kartlegge arbeidsmiljøet?

 • Avdekke status og ståsted
 • Avdekke svake og sterke sider
 • Finne muligheter og trusler
 • Frambringe dokumentasjon

Hva kan kartlegges?

 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Organisering og ledelse
 • Fysisk arbeidsmiljø

Få en bredest mulig kartlegging av alle faktorer på arbeidsplassen med QPS Nordic.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.